Medzi invázne druhy Slovenskej republiky patria tie nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú zaradené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.

Zoznamy zahŕňajú druhy, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a najviac menia krajinu.

Spôsoby odstraňovania jednotlivých inváznych nepôvodných druhov upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.

Viažu sa na ne ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Je zakázané ich priniesť na územie Slovenskej republiky, držať,  rozmnožovať, prepravovať okrem ich prepravy v súvislosti s eradikáciou, uvádzať na trh, používať, vymieňať, nechať rozmnožovať, chovať/pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia.

Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy, okrem druhov živočíchov, ktoré sú zverou alebo rybami v zmysle osobitných predpisov, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Ak je pozemok v užívaní inej osoby, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.

Invázne druhy rastlín tzv. „národný zoznam“

Poznámka: Aktuálne evidovaný výskyt inváznych druhov rastlín na území Slovenska je dostupný na interaktívnej mape Slovenska, ktorá je priebežne aktualizovaná z databázy údajov vedenej na ŠOP SR – http://maps.sopsr.sk/mapy/invazne.php.

Je možné vyhľadávať jednotlivé invázne druhy v rámci vybraného katastrálneho územia. Každý záznam obsahuje aj bližšie údaje o lokalite výskytu, výmere, dátume záznamu.

Invázne druhy živočíchov tzv. „národný zoznam“