Medzinárodné dohovory

Dohovor o biologickej diverzite – CBD – v článku 8 (h) hovorí o prevencii introdukcie nepôvodných druhov, so zameraním sa na kontrolu a prípadné odstraňovanie tých druhov, ktoré majú negatívny vplyv na ekosystémy, biotopy alebo druhy.

Na konferencii zmluvných strán dohovoru, ktorá sa konala 7. – 19. apríla 2002 v Hágu (Holandsko) bolo prijaté rozhodnutie č. VI/23 (Decision VI/23: Alien species that threaten ecosystems, habitats or species), ktoré obsahuje riadiace princípy na implementáciu článku 8 (h). Prvý z riadiacich princípov je „Princíp predbežnej opatrnosti“, ktorý hovorí o potrebe zabrániť introdukcii nepôvodných druhov dovtedy, kým nebudú pre daný druh spracované hodnotenia rizík jeho introdukcie. V súlade s riadiacim princípom 10 rozhodnutia č. VI/23 by štát mal vynaložiť všetko úsilie na to, aby povolil introdukciu len tých druhov, pre ktoré je nepravdepodobné, že by mohli negatívne ovplyvniť biodiverzitu krajiny.