Sú zaradené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Boli sem zaradené druhy, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a najviac menia krajinu.

Patrí sem 6 druhov (z toho 3 dreviny a 3 byliny) a jeden rod.

Invázne bylinné druhy
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec (krídlatka)
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Viažu sa na ne ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi.

Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.