Legislatíva Slovenskej republiky

Na Slovensku legislatívne upravuje problematiku nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vykonávacie predpisy, t.j. nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, tzv. národný zoznam a vyhláška, ktorá upravuje nakladanie s inváznymi nepôvodnými druhmi sú v súčasnosti v legislatívnom procese.

V zmysle prechodných ustanovení vyššie uvedeného zákona sa za druhy národného zoznamu považujú druhy uvedené v prílohe č. 2 a prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z.