Viažu sa na ne ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Sú zaradené zaradené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Boli sem zaradené druhy, ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy, resp. druhy, ktoré po ich rozšírení na Slovensko spôsobia značné problémy.

Invázne druhy bezstavovcov

Mollusca – mäkkýše

Arion lusitanicus – slizovec iberský
Sinanodonta woodiana – škľabka ázijská

Invázne druhy stavovcov

Pisces – ryby

Ameiurus melas – sumček čierny
Gasterosteus aculeatus – pichľavka siná
Lepomis gibbosus – slnečnica pestrá
Neogobius gymnotrachelus – býčko nahotemenný
Neogobius fluviatilis – býčko piesočný
Neogobius kessleri – býčko hlavatý
Neogobius melanostomus – býčko čiernoústy

Reptilia – plazy

Chrysemys picta – korytnačka maľovaná

Mammalia – cicavce

Mustela vison – norok americký

Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, chovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, užívateľ poľovného revíru, užívateľ rybárskeho revíru alebo osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb sú povinní ich odstraňovať.