Na území Slovenskej republiky sa vyskytujú aj ďalšie nepôvodné druhy rastlín aj živočíchov, ktoré síce neboli zaradené do legislatívnych zoznamov inváznych druhov, ale napriek tomu sa na našom území správajú invázne alebo majú potenciál stať sa inváznymi, t. j. tiež majú negatívny vplyv na pôvodné druhy a biotopy Slovenska. Tieto druhy sú zaraďované do tzv. vedeckých zoznamov a z rôznych dôvodov zatiaľ neboli zaradené do legislatívnych zoznamov. Tiež sa sledujú, zaznamenáva sa ich výskyt a ďalšie šírenie. V prípade ich výrazného rozšírenia na území Slovenska a ohrozenia našich pôvodných druhov a biotopov, je možné niektoré z nich zaradiť medzi druhy invázne v zmysle legislatívy (pri novele vyhlášky č. 24/2003 Z. z.).

Je potrebné zdôrazniť, že ide o nepôvodné druhy, ktorých výsadba alebo vypúšťanie do voľnej prírody mimo zastavaných území obcí podlieha súhlasom zo strany orgánov ochrany prírody.

Štátna ochrana prírody SR sa zameriava na niektoré vybrané nepôvodné druhy rastlín, ktoré predstavujú ohrozenie pôvodných druhov a biotopov.

Upozorňujeme záhradkárov, pestovateľov, chovateľov, aby si na tieto druhy tiež dávali pozor a neumiestňovali ich na svoje pozemky, pretože im môžu spôsobiť ekonomické problémy a zvýšené náklady na ich odstraňovanie pri neželanom rozšírení.

Prevencia je cenovo najvýhodnejším a z hľadiska ochrany prírody aj najvhodnejším opatrením na odvrátenie prípadných negatívnych dôsledkov introdukcie druhov na naše ekosystémy.