Legislatíva Slovenskej republiky

Na Slovensku legislatívne upravuje problematiku nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z. bol vydaný zoznam inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, tzv. národný zoznam inváznych druhov. Zároveň sú za invázne druhy považované všetky druhy uvedené vo vykonávacích nariadeniach Európskej únie.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2019 Z. z. upravuje nakladanie s inváznymi nepôvodnými druhmi, zaradenými v národnom zozname inváznych druhov aj v zozname Európskej únie a popisuje metódy ich odstraňovania.