Informačné materiály

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky od roku 2002 postupne vydala niekoľko typov informačných materiálov (skladačiek, príručiek), ktoré sa týkali problematiky nepôvodných inváznych a invázne sa správajúcich druhov. Záujem bol sústredený najmä na druhy rastlín.

V októbri 2023 organizovala aj semináre pre obce k problematike inváznych druhov – prezentácie zo seminárov .

Informačné materiály k inváznym druhom rastlín v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z.

Invázne bylinné druhy
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá
*Asclepias syriaca – glejovka americká
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec (krídlatka)
*Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský
*Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny
*Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli zaradené medzi invázne druhy vzbudzujúce obavy Európskej únie.

Skladačky

Invázne druhy rastlín na Slovensku 1 [pdf]

Skladačka Invázne druhy rastlín na Slovensku 1. bola vydaná ako prvá zo série skladačiek venovaných problematike inváznych druhov rastlín. Je zameraná na predstavenie štyroch invázne sa správajúcich druhov rastlín, ktoré aj slovenská legislatíva považuje za invázne druhy (boľševník obrovský – Heracleum mantegazzianum, zlatobyľ obrovská – Solidago gigantea, netýkavka žliazkatá – Impatiens glandulifera, pohánkovec japonský – Fallopia japonica). Sú zaradené do prílohy č. 2a Vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (§ 7b) je povinnosť tieto druhy ničiť. Zároveň bola do skladačky zaradená aj netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora), ktorá tiež patrí medzi nepôvodné invázne sa správajúce druhy.

Invázne druhy rastlín na Slovensku 2 [pdf]

V poradí druhá skladačka o inváznych druhoch rastlín je zameraná na nepôvodné invázne sa správajúce dreviny. Tri druhy v nej opísané, pajaseň žliazkatý – Ailanthus altissima, javorovec jaseňolistý – Negundo aceroides a beztvarec krovitý – Amorpha fruticosa, sú zaradené do prílohy č. 2a Vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (§ 7b) je povinnosť tieto druhy ničiť. Okrem nich sú tam druhy agát biely – Robinia pseudoacacia a sumach pálkový – Rhus typhina. Väčšina z uvedených druhov drevín sa samovoľne rozširuje v južných častiach Slovenska, kde rýchlo zmladzujú a vytvárajú husté porasty, ktoré ohrozujú pôvodné druhy rastlín a menia charakter rastlinných spoločenstiev.

Invázne druhy rastlín na Slovensku 3 [pdf]

Invázne druhy rastlín na Slovensku 3. boli spracované s cieľom predstaviť verejnosti ďalších päť druhov nepôvodných invázne sa správajúcich bylín (rudbekia strapatá – Rudbeckia laciniata, astra kopijovitolistá – Aster lanceolatus, ambrózia palinolistá – Ambrosia artemisiifolia, ježatec laločnatý – Echinocystis lobata, roripovník východný – Bunias orientalis). Ide o druhy, ktoré majú v súčasnosti vysoký invázny potenciál na lokálnej úrovni, v určitých častiach Slovenska. Druh ambrózia palinolistá – Ambrosia artemisiifolia patrí medzi silne alergénne rastliny a je zaradený aj do prílohy č. 2a Vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (§ 7b) je povinnosť jeho porasty ničiť.

Invázne druhy rastlín na Slovensku 4 [pdf]

V štvrtej skladačke zameranej na invázne rastliny boli spracované nepôvodné invázne druhy: lupina mnoholistá – Lupinus polyphyllus, glejovka americká – Asclepias syriaca, astra novobelgická – Aster novi-belgii, hviezdnik ročný – Stenactis annua, iva voškovníkovitá – Iva xanthiifolia. Viaceré z nich boli v minulosti vysádzané do krajiny ako medonosné rastliny alebo ako potrava pre zver, čo umožnilo ich postupné splanenie a rozšírenie na ďalšie plochy. V niektorých oblastiach Slovenska už vytvárajú plošné zárasty a začínajú predstavovať vážny problém pre pôvodné druhy a rastlinné spoločenstvá. Druh glejovka americká – Asclepias syriaca je zaradený aj do prílohy č. 2a Vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (§ 7b) je povinnosť jeho porasty ničiť.

Invázne druhy rastlín na Slovensku 5 [pdf]

Skladačka je opäť zameraná na nepôvodné invázne sa správajúce dreviny. Oboznamuje verejnosť so štyrmi druhmi drevín (čremcha neskorá – Padus serotina, kustovnica cudzia – Lycium barbarum, mahónia cezmínolistá – Mahonia aquifolium, hlošina úzkolistá – Eleagnus angustifolius) a drevitou lianou (pavinič päťlistý – Parthenocissus quinquefolia). Všetky uvedené druhy sa využívajú na výsadbu v parkoch alebo na ozeleňovanie ciest a cestných násypov, z kade prenikajú aj do okolitej krajiny. Druh kustovnica cudzia – Lycium barbarum je zaradený aj do prílohy č. 2a Vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (§ 7b) je povinnosť jeho porasty ničiť.

Invázne druhy rastlín na Slovensku 6 [pdf]

V poradí posledná skladačka je venovaná invázne sa správajúcim druhom: slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus), turanec kanadský – Conyza canadensis, žltnica maloúborová – Galinsoga parviflora, dvojzub listnatý – Bidens frondosa, veronica nitkovitá – Veronica filiformis), ktoré sa lokálne šíria a zaburiňujú ruderály, polia, záhrady, rúbaniská, okolia vodných nádrží.

Príručky

Príručka na určovanie vybraných inváznych druhov rastlín

Nepôvodné invázne sa správajúce druhy často nie sú zahrnuté v našich kľúčoch na určovanie rastlín. V súvislosti s ohrozením, ktoré predstavujú pre pôvodné rastlinné spoločenstvá a druhy, vznikla potreba spracovania príručky na ich určovanie. Príručka na určovanie je zameraná na vybrané invázne druhy rastlín, ktoré sa vyskytujú na Slovensku.

Usmernenie na odstraňovanie inváznych druhov rastlín

Invázne druhy predstavujú ohrozenie pre pôvodné druhy a rastlinné spoločenstvá z niekoľkých dôvodov. Majú vysokú schopnosť šíriť sa vegetatívnym alebo generatívnym spôsobom na nové stanovištia, vytvárať husté porasty konkurenčne silné pre ostatné druhy rastlín a je problematické ich odstraňovanie. Najvhodnejšie spôsoby odstraňovania jednotlivých inváznych druhov rastlín sú spracované v priloženom usmernení.

Likvidácia biomasy z odstraňovania inváznych druhov rastlín (pdf)

Biomasa, ktorá vznikne pri odstraňovaní inváznych druhov rastlín, predstavuje u väčšiny druhov stále vysoké riziko ich rozšírenia na nové lokality. Viaceré druhy sa dokážu vysemeniť pri ich ponechaní na mieste, kde boli odstraňované, alebo sa dokážu rozmnožiť vegetatívne z odrezkov a častí koreňov. Priložená príručka ponúka možnosti likvidácie tejto biomasy v súlade s legislatívou.