Negundo aceroides Moench – javorovec jaseňolistý

Rad: Sapindales
Čeľaď: Sapindaceae

Zaradenie

Invázny druh v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

negundo

Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová

Opis druhu

Drevina s hladkou sivohnedou kôrou, ktorá dosahuje výšku do 20 metrov. Korunu má rozložitú, pekne tvarovanú. Listy vyrastajú na konároch protistojne, sú nepárno perovité, s 3 až 7 tvarovo rozdielnymi lístkami. Žltozelené kvety vyrastajú na jar (v apríli až máji) zároveň s listami. Samčie kvety sú v chocholíkoch, visiacich na dlhých stopkách z konára. Samičie kvety sú usporiadané v dlhostopkatých strapcoch. Plodom je krídlatá dvojnažka.

Pôvod

Druh pochádza zo Severnej Ameriky. Bol dovezený ako okrasná drevina a z parkov sa postupne rozšíril do okolitej krajiny, najmä do lužných lesov popri vodných tokoch.

Ekológia

Je nenáročný na živiny, dokáže rásť aj na degradovaných pôdach. Šíri sa generatívne aj vegetatívne. Tvorí množstvo semien, vetrom roznášaných na veľké vzdialenosti, ktoré dobre klíčia. Zároveň má aj silnú koreňovú výmladnosť, ktorá umožňuje postupné šírenie druhu vytvorením nových jedincov z výhonkov koreňov v okolí pôvodného stromu.

Rozšírenie v SR

Nájdeme ho najmä v južných častiach Slovenska, v okolí vodných tokov, kde sa hojne vyskytuje v lužných lesoch ale aj na nevyužívaných plochách.

Mapa známeho výskytu druhu Negundo aceroides – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Negundo aceroides. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť ja na linku.

Metódy odstraňovania

Pri tomto druhu nestačí len mechanické odstraňovanie výrubom, ale je potrebná aj následná aplikácia herbicídneho prípravku na odstraňovanie rastlín. Herbicíd sa musí hneď natrieť na reznú plochu.
Používajú sa aj iné spôsoby, ako napr. injekčná metóda, kedy sa herbicídny prostriedok aplikuje priamo do kmeňa stojaceho stromu tak, že sa šikmo dole do kmeňa vyvŕta dierka, do ktorej sa vstrekne herbicíd alebo sa urobí šikmý zásek sekerkou a herbicíd sa strekne do záseku. Odporúča sa využitie herbicídov s účinnou zložkou glyfosát v množstve 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l). Strom sa vypíli až po jeho úplnom uschnutí, minimálne dva roky po aplikácii metódy.

Informácia o druhu Negundo aceroides – na stiahnutie