Sumček čierny (Ameiurus melas)

ameiurus_melas_hf6005

Zdroj fotografie: http://www.hlasek.com/ameiurus_melas_hf6005.html

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

Sumček čierny bol do Európy dovezený na prelome 19. a 20. storočia. Jedná sa o druh s veľkými trofickými nárokmi. Vzhľadom na jeho široké potravné spektrum je na Slovensku nebezpečným konkurentom a predátorom pôvodných druhov ichtyofauny, či obojživelníkov a rôznych vodných bezstavovcov. Ohrozuje predovšetkým druhy, ktoré majú rovnaké potravné, priestorové i rozmnožovacie nároky. Okrem iného, je pôvodcom nových druhov parazitov a ochorení rýb. Známy je jeho vplyv na postupné ubúdanie a vymieranie blatniaka tmavého (Umbra krameri). Na našom území nemá spomedzi rýb prirodzeného predátora.
Na rozširovanie druhu v povodiach Slovenska (na úkor autochtónnych rýb) má výrazný vplyv predovšetkým jeho schopnosť rýchleho prispôsobenia sa novým podmienkam a reprodukčná stratégia. Na novo osídlených lokalitách má tendenciu rýchleho premnoženia. Po vyčerpaní potravných zdrojov je schopný vytvárať zakrpatené populácie.

Popis

Pohlavnú dospelosť dosahuje v druhom, až treťom roku života. Doba rozmnožovania prebieha v mesiacoch máj – júl. Dorastá do veľkosti 15, maximálne 25 cm (v prirodzenom areáli rozšírenia i viac ako 50 cm). Dožíva sa približne 15 rokov.

Areál

Severná a Stredná Amerika od Ontária po Mexický záliv. Na našom území bol jeho prvý nález bol zaznamenaný v aluviálnych biotopoch povodia Latorice a Bodrogu v roku 1999, kam prenikol z umelých chovov v Maďarsku cez rieku Tisa. V roku 2002 bol už zistený aj v Dunaji. V súčasnosti je hojne rozšírený na južnom Slovensku. V niektorých krajinách Európy bol v minulosti cielene vysadený do voľnej prírody.

Biotop

Vo svojej domovine osídľuje predovšetkým veľké jazerá a rieky.

Spôsob života

Jedná sa o bentický druh ryby, osídľujúci spodnú polovicu vodného stĺpca. Aktívnym začína byť pri teplote vody vyššej ako 10 °C. Obdobie neresu prebieha od mája do júla. Ide o ikry ochraňujúci druh. Juvenilné jedince vytvárajú početné húfy. Dospelce žijú skôr samotársky. Sumček čierny je odolným voči deficitu rozpusteného kyslíka vo vode.

Potrava

Všežravec s preferenciou živočíšnej potravy.

Informácia o druhu sumček čierny – na stiahnutie